poziomy

Wybierz poziom, aby wyświetlić szczegóły...

 • NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

  • liczby
  • alfabet
  • przedimki określone i nieokreślone
  • podstawowe słownictwo praktyczne
  • przedmioty codziennego użytku
  • przysłówki częstotliwości

  ZDOBĘDZIESZ, MIĘDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI, JAK:

  • przedstawiać się
  • krótko mówić o sobie w podstawowym zakresie
  • zadawać proste pytania
  • udzielać podstawowych informacji
  • opisywać położenie obiektów
  • pytać o najważniejsze informacje osobiste
  • opisywać czynności rutynowe
  • pytać i odpowiadać o zawód
  • opisywać wygląd i charakter ludzi
  • rozmawiać o swojej lub czyjejś rodzinie
  • rozmawiać o swojej o pracy
  • rozmawiać o pochodzeniu ludzi, wieku, wyglądzie, charakterze ludzi
  • wyrażać uczucia/nastawienie względem ludzi/przedmiotów
  • pytać o czas i mówić, która jest godzina/dzień tygodnia/data
  • mówić o swoich przyzwyczajeniach, nawykach oraz preferencjach
  • wyrażać swoje sugestie i reagować na cudze sugestie
  • zaprosić kogoś na kawę/drinka
  • grzecznie odmawiać
  • przyjmować zaproszenie
  • zamawiać w restauracji, kawiarni
  • w czasie przeszłym
  • czas „Simple Past”
  • przyimki miejsca
  • zwroty używane w życiu codziennym
  • słownictwo związane z wypoczynkiem
  • słownictwo związane z zainteresowaniami
  • zasady pisania listów nieformalnych
  • podstawowe słownictwo związane z podróżowaniem
  • nazwy środków transportu
  • słownictwo dotyczące wyrażania ilości
  • stopniowanie przymiotników
  • tworzenie porównań
  • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
  • kierunki, odległość, położenie
  • opozycja czasów Present Simple / Present Continuous

  ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

  Powtórzysz i utrwalisz umiejętności, jakie zdobyłeś na Poziomie I oraz dodatkowo nauczysz się:

  • wyszukiwać w tekście potrzebne informacje
  • selekcjonować wyszukiwane informacje
  • pytać o czyjeś zdanie, opinię
  • wyrażać własną opinię
  • opisywać przedmioty
  • pytać o wyposażenie dom lub hotelu
  • pytać i określać lokalizację osób/rzeczy
  • zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące czasu
  • określać czas wydarzeń
  • określać częstotliwość wydarzeń/czynności
  • mówić o teraźniejszości i przeszłości
  • mówić o umiejętnościach lub ich braku
  • wyrażać ilość danego produktu, rzeczy
  • rozmawiać o pogodzie
  • pisać różnego rodzaju listy nieformalne
  • zasięgać informacji w biurze podróży
  • rozmawiać na dworcu kolejowym lub lotnisku
  • opisywać i porównywać ceny, wartości, prędkości
  • opisywać mocne i słabe strony
  • uzyskiwać ważne informacje
  • napisać proste opowiadanie
  • dedukować możliwe odpowiedzi na podstawie usłyszanego tekstu
  • porównać osoby/rzeczy
  • opisywać swoje plany, zamierzenia etc.
  • robić zakupy
  • wypowiadać się na temat ulubionych potraw, żywności
  • proponować rozwiązania problemów
  • argumentować i uzasadniać
  • rozmawiać o samopoczuciu/problemach zdrowotnych
  • prosić o pomoc lub radę
  • redagować krótki tekst wyrażający opinię
  • zaproponować coś, zgodzić się lub odrzucić czyjąś propozycję
  • wskazywać i pytać o drogę oraz położenie
 • NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

  Powtórzysz i utrwalisz materiał, jaki opanowałeś na Poziomach I-II oraz dodatkowo poznasz:

  • personal questions
  • pytania typu „question tags”
  • użycie „so / neither”
  • pytania pozorne (indirect questions)
  • stopień wyższy przymiotników
  • stopień najwyższy przymiotników
  • czas Futur Simple
  • konstrukcja „going to”
  • have to”
  • użycie „since”, „for”
  • użycie “used to”
  • określenia ilościowe “too”, “too much/many”, “enough”
  • użycie “like”
  • użycie formy –ing lub bezokolicznika
  • opozycja czasów Simple Past/Past Continuous
  • zestawienie i porównanie czasów Simple Past/Present Perfect
  • zdania względne
  • wyrażenia i zwroty związane z potwierdzaniem lub zaprzeczaniem informacji
  • I okres warunkowy
  • verb patterns

  ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

  Powtórzysz i utrwalisz umiejętności, jakie zdobyłeś na Poziomach I-II oraz dodatkowo nauczysz się:

  • opisywać zjawiska, wydarzenia
  • porozumiewać się podczas nieformalnych spotkań towarzyskich
  • rozmawiać o zainteresowaniach, pasjach i zajęciach
  • zadawać uprzejme pytania
  • objaśniać znaczenia wyrazów
  • śledzić fabułę wypowiedzi
  • pisać pocztówkę, maile i faksy do znajomych
  • korygować błędną informację
  • wyrażać wdzięczność, podziękowanie
  • dedukować z kontekstu znaczenie słów
  • określać ilość, porównywać
  • odrywać role
  • uzupełniać brakujące informacje
  • przewidywać przyszłość, prognozować
  • robić zakupy w różnego rodzaju sklepach
 • NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

  Powtórzysz i utrwalisz materiał, jaki opanowałeś na Poziomach I-III oraz dodatkowo poznasz:

  • akceptowanie i odrzucanie propozycji (rozwinięcie)
  • pisanie listów – kontynuacja
  • dodatkowe czasowniki modalne
  • krótkie i długie odpowiedzi
  • czas Future Simple (rozwinięcie)
  • czas Present Perfect (powtórzenie)
  • czas Present Continuous w odniesieniu do przyszłości (powtórzenie)
  • zestawienie will/going to
  • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne (powtórzenie)
  • strona bierna
  • czas Past Perfect
  • użycie “just”, “yet”, “already”
  • dopełnienie bliższe i dalsze
  • pytania o podmiot lub dopełnienie
  • pytania otwarte / zamknięte, pytania ze słówkami pytającymi
  • II okres warunkowy
  • mowa zależna (wprowadzenie)
  • użycie „both”, „neither”, „either”

  ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

  Powtórzysz i utrwalisz umiejętności, jakie zdobyłeś na Poziomach I-III oraz dodatkowo nauczysz się:

  • wyrażać opinię, argumentować
  • proponować, dyskutować, przekonywać, negocjować
  • omawiać przyczyny i skutki
  • wyrażać przymus
  • reagować na propozycje
  • opisywać ulubione i nie lubiane czynności
  • opisywać preferencje
  • wyrażać zamiary i plany
  • planować przyszłość
  • porównywać przyszłość z teraźniejszością
  • proponować rozwiązywanie problemów
  • opisywać zalety i wady
  • mówić o byłych i obecnych przyzwyczajeniach, nawykach, zwyczajach
  • wyrażać opinię przeciwną
  • napisać krótkie wypracowanie
  • wydawać polecenia
  • formułować sugestie i prośby
  • przedstawiać informacje usłyszane od drugiej osoby
  • pisać streszczenie
  • pisać listy nieformalne i maile
  • złożyć skargę
 • NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

  Powtórzysz i utrwalisz materiał, jaki opanowałeś na Poziomach I-IV oraz dodatkowo poznasz:

  • Present Simple vs Present Continuous (powtórzenie)
  • Present Perfect vs Past Simple
  • użycie „for”, „since”
  • czasowniki złożone (phrasal verbs)
  • strona bierna (rozwinięcie)
  • zdania względne (defining)
  • sporty, zainteresowania, hobby
  • przymiotniki opisujące miejsca
  • stopniowanie przymiotników (rozwinięcie)
  • wyrażanie prawdopodobieństwa
  • rzeczowniki złożone
  • czasowniki złożone
  • Present Perfect vs Present Perfect Continuous
  • pieniądze, waluty
  • pytania typu „question tags”
  • wyrażenia z czasownikiem „get”
  • pytania o podmiot i dopełnienie
  • zdania czasowe (time clauses)
  • użycie „used to”, „would”

  ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

  Powtórzysz i utrwalisz umiejętności, jakie zdobyłeś na Poziomach I-IV oraz dodatkowo nauczysz się:

  • mówić o prawdach ogólnych
  • rozmawiać na temat spraw codziennych
  • opowiedzieć prostą historię własnymi słowami
  • zadawać pytania na tematy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe
  • rozważać pozytywne i negatywne aspekty
  • czytać w celu pozyskania informacji ogólnej i szczegółowej
  • zgadzać się i wyrażać brak zgody
  • rozmawiać o zainteresowaniach
  • wyjaśniać problem, proponować swoje rozwiązanie
  • uzasadnić swój wybór
  • składać zażalenia, reklamacje
  • stwierdzać, czy tekst zawiera określona informacje
  • wygłosić krótką prezentację
  • liczyć po angielsku
  • informować o sowich planach
  • wyrażać zainteresowanie i zaskoczenie
  • pisać opowiadanie
  • poprosić, rozkazać, zasugerować
  • pisać maile lub listy
  • prowadzić rozmowy telefoniczne
 • NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

  Powtórzysz i utrwalisz materiał, jaki opanowałeś na Poziomach I-V oraz dodatkowo poznasz:

  • czasowniki modalne (umiejętności)
  • I, II i III okres warunkowy
  • czasowniki „make”, „take”, „allow”
  • przysłówki
  • przymiotniki z końcówkami –ed, -ing
  • łączniki zdań
  • słownictwo w języku angielskim brytyjski i amerykańskim
  • wyrażenia „I wish”, „if only”
  • powtórzenie czasów przeszłych
  • powtórzenie czasów przyszłych

  ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

  Powtórzysz i utrwalisz umiejętności, jakie zdobyłeś na Poziomach I-V oraz dodatkowo nauczysz się:

  • opowiadać o umiejętnościach posiadanych kiedyś i obecnie
  • rozmawiać o przyczynach i skutkach
  • mówić o sytuacjach hipotetycznych, wyrażać przypuszczenia
  • proponować zmiany
  • przekazywać istotne informacje
  • śledzić fabułę nagrania
  • wyrażać powinność, obowiązek, zakaz lub jego brak
  • interpretować zasłyszane opinie
  • zabierać głos w dyskusji
  • opisać skutki
  • zaprezentować swoje zdanie
  • zrelacjonować zasłyszane informacje
  • rozpoznawać niektóre słowa pochodzenia brytyjskiego i amerykańskiego
  • przedstawić wymagania
  • przedstawiać propozycje, negocjować
  • mówić o życzeniach
  • podawać ilości, liczby
  • stwierdzić prawdziwość informacji
  • rozpoznawać i stosować właściwy rejestr językowy
 • NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

  Powtórzysz i utrwalisz materiał, jaki opanowałeś na Poziomach I-VI oraz dodatkowo poznasz:

  • pytania typu „question tags” (kontynuacja)
  • użycie czasów typu "perfect"
  • tworzenie przymiotników od rzeczowników
  • czasowniki opisujące różne rodzaje hałasu
  • czasowniki złożone (phrasal verbs) opisujące relacje międzyludzkie
  • wyrażenia w stylu formalnym i nieformalnym
  • różne sposoby wyrażania przyszłości
  • różne sposoby wyrażania przeszłości
  • wyrażenia z przyimkami
  • przedimki
  • następstwo czasów
  • wyrażenia związane z pracą
  • wyrażenia związane z ryzykiem
  • struktury wyrażające nakaz lub obowiązek

  ZDOBĘDZIESZ, MIEDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

  Powtórzysz i utrwalisz umiejętności, jakie zdobyłeś na Poziomach I-VI oraz dodatkowo nauczysz się :

  • napisać krótką notatkę
  • sprawdzić poprawność informacji
  • wyrazić zgodę lub z sprzeciw
  • podsumować czyjąś lub swoją opinię
  • szczegółowo opisywać wygląd zewnętrzny, charakter, osobowość
  • opowiadać o sobie, rodzinie lub przyjaciołach
  • porozumiewać w restauracjach, barach, kawiarniach
  • rozmawiać o preferencjach kulinarnych i pytać o nie
  • właściwie akcentować
  • robić zakupy
  • wyjaśniać, jak należy coś zrobić
  • porównywać
  • wyrażać uczucia
  • porozumieć się w instytucjach publicznych tj. poczta, szpital, komisariat policji etc.
  • porozumieć się w kinie, teatrze
  • prowadzić pogawędki w angielskim pubie
  • rezerwować pokój hotelowy i porozumiewać się w hotelu
  • porozumiewać się z lekarzem
 • NAUCZYSZ SIĘ, MIĘDZY INNYMI, ZAGADNIEŃ TAKICH JAK:

  Powtórzysz i utrwalisz materiał, jaki opanowałeś na Poziomach I-VII oraz dodatkowo poznasz:

  • wyrażenia dotyczące podróżowania i przemieszczania się
  • stopień wyższy i najwyższy przymiotników i przysłówków
  • wyrażenia z czasownikiem „go”
  • słownictwo kulinarne
  • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
  • czasowniki związane z pieniędzmi
  • przedrostki
  • mowa zależna
  • czasowniki złożone
  • czasowniki modalne wyrażające przypuszczenie
  • zdania względne
  • zaimki zwrotne
  • czasowniki w formie „geround” lub „infinitive”
  • zdania warunkowe – typy mieszane

  ZDOBĘDZIESZ, MIĘDZY INNYMI, TAKIE UMIEJĘTNOŚCI:

  Powtórzysz i utrwalisz umiejętności, jakie zdobyłeś na Poziomach I-VII oraz dodatkowo nauczysz się:

  • porównywać miejsca, rzeczy i ludzi
  • zapytać rozmówcę o interesujące Cię informacje
  • dokonać wyboru na podstawie zgromadzonych informacji
  • powiedzieć, jak się przygotowuje niektóre dania
  • złożyć reklamację
  • porozumieć się w instytucjach publicznych
  • prowadzić pogawędki („small talk”)
  • konstrukcje z czasownikiem „have”, „get”
  • rozmawiać o usługach
  • przekazywanie zasłyszanych wiadomości
  • prosić o radę lub jej udzielić
  • wyrazić swoje przypuszczenia
  • rezerwować pokój hotelowy i porozumiewać się w hotelu
  • porozumiewać się z większości codziennych sytuacji
  • przedstawić swoje przekonania, opinie, argumenty
  • rozmawiać o rzeczach, których się żałuje
  • poprawiać błędy swoje lub cudze
  • wyjaśniać znaczenie słów, zwrotów, nagłówków