REGULAMIN

obowiązujący od 1.02.2011 r.

Regulamin jest obowiązkiem Ustawowym, ale podstawą naszej działalności i głównym celem jest zadowolenie klientów do czego będziemy dążyć.

Rozdział I Przepisy ogólne


§ 1

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują United Teachers Language Training Center Monika Adamska-Wójcik oraz klientów stron należących do naszego przedsiębiorstwa.

§ 2

Szkoła
United Teachers Language Training Center Monika Adamska-Wójcik posiada siedzibę pod adresem ul. Boya-Żeleńskiego 6/19, 00-621 Warszawa i jest wpisanrejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy pod nr 477499 - NIP 526-031-19-00, REGON 010328230. Szkoła United Teachers Language Training Center Monika Adamska-Wójcik jest płatnikiem VAT i każdy klient na życzenie otrzyma fakturę VAT (podane na stronach ceny są cenami brutto).

§ 3

Każdy klient dokonujący zakupu, rejestracji lub logowania się w naszej firmie wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, a
United Teachers Language Training Center Monika Adamska-Wójcik nie będzie udostępniała tych danych osobom trzecim – jednak zaznaczamy, iż nie ma obowiązku rejestracji w celu zakupu, jednak należy podać faktyczne dane na które ma zostać wysłany zakupiony produkt. W wyjątkowych przypadkach (siła wyższa) United Teachers Language Training Center Monika Adamska-Wójcik zastrzega prawo do wycofania danego produktu i odmowy wysłania towaru z natychmiastowym zwrotem gotówki.Rozdział II Rejestracja, polityka prywatności, ochrona danych osobowych


§ 1

Osobą rejestrująca się lub logującą się na naszych stronach mogą być jedynie osoby pełnoletnie mające pełno zdolność do czynności prawnych.

§ 2

Niedopuszczalne jest udostępnianie swojego konta (login i hasła) osobom trzecim.

§ 3

Każda osoba przy rejestracji jest zobowiązana do wpisywania swoich prawidłowych danych, a
United Teachers Language Training Center Monika Adamska-Wójcik zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.

& 4

Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy, niezbędnych do realizacji Umowy, jest Szkoła.

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę, są uprawnione do wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji, w trybie i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.


Rozdział III Zamówienia, płatności, dostawa, reklamacje i zwroty 


§ 1

Aby zamówić wybrany produkt z naszych stron nie trzeba się rejestrować lub logować.

Wystarczy kliknąć na wybrany produkcie dodając go do koszyka.

Potwierdzenie w naszym systemie informatycznym zamówienia lub potwierdzenie wysłane drogą internetową jest przyjęciem oferty zgodnie z naszym regulaminem w myśl art. 66 kodeksu cywilnego i strony musza się wywiązać z umowy pod rygorem odpowiedzialności za nie wywiązanie się lub nienależyte wywiązanie się z zobowiązania.


§ 2

Po dokonaniu zakupu należy dokonać zapłaty za towar wpłacając przedpłatę (proponujemy szybką i dogodną formę za pomocą dotpay) - nie wysyłamy towaru za pobraniem.

Rozliczenia transakcji kartą krdytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.


§ 3

Po dokonaniu wpłaty każdy klient w ciągu 48 h od chwili zaksięgowania na naszym koncie gotówki otrzymuje na swoją skrzynkę e-mail link lub kod do ściągnięcia wybranych produktów z naszej strony (w wyjątkowych przypadkach związanych z awaria systemu lub dniem świątecznym maksymalny czas w którym klient otrzymuje ww. link lub kod to 96 h) - plik należy pobrać i zapisać na własnym komputerze w ciągu najbliższych 4 dni od chwili otrzymania wiadomości e-mail o zmianie statusu na "zapłacone" - każdy ma trzy próby pobrania pliku.

§ 4

Każdemu klientowi przysługują prawa i obowiązki o których mowa z Ustawie z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271) o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpiecznych, jak również w Ustawie z dnia 27 lipca 2007 r. o szczególnych warunkach sprzedaży i zmianach w kodeksie cywilnym, oraz prawa i obowiązki zgodnie z kodeksem cywilnym w tym z uwzględnieniem rękojmi, stosownie do danego rodzaju sprzedaży / zakupu.

§ 5

W przypadku reklamacji lub zwrotów a także chęci wysłania innego pisma należy kierować je pocztą polska na adres siedziby
United Teachers Language Training Center Monika Adamska-Wójcik podany w rozdziale I § 2.
Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

Rozdział IV Postanowienia końcowe 


§ 1

Regulamin obowiązuje od 01.02.2011 r.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie kodeks cywilny

§ 3
Właściwym sądem miejscowo dla siedziby firmy w myśl kodeksupostępowania cywilnego jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście.